Δήμος Καλλιθέας
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Το Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων αποτελεί ένα σημείο απρόσκοπτης και αδιάλειπτης εξυπηρέτησης, όπου κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να έχει ενημέρωση για  τις οικονομικές του συναλλαγές με το Δήμο.

Κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να προβάλλει την καρτέλα του με την συνολική εικόνα: οφειλές, πληρωμές, ρυθμισμένες οφειλές, δόσεις, διακανονισμοί, κ.ά. Επίσης, μπορεί να εκτυπώσει τα στοιχεία της οφειλής, καθώς και να πληρώσει τις βεβαιωμένες του οφειλές, είτε είναι εμπρόθεσμες, είτε ληξιπρόθεσμες με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με κάρτα, Web Banking και Ταμείου Τραπέζης, με την χρήση της ταυτότητας πληρωμής.

Η σύνδεση στην υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών γίνεται με χρήση των προσωπικών σας κωδικών στο taxisnet, όταν αυτό ζητηθεί από την σχετική υπηρεσία-σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για να ενεργοποιήσετε το Λογαριασμό σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες, που εμφανίζονται μετά την είσοδό σας μέσω Γ.Γ.Π.Σ., καθώς υπάρχει και εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες.
Μπορείτε να εισέλθετε στο Σ.Δ.Ο.Π.Σ.  πατώντας το κουμπί Σύνδεση με TAXISnet στα δεξιά της σελίδας.

Μπορείτε να δείτε τις Οδηγίες χρήσης στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας.

Για άμεση πληρωμή οφειλής, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία στην διπλανή φόρμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για επίλυση προβλημάτων παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλ.  2132070353, 2132070367, 2132070358                   

 

Αγαπητοί μας συμπολίτες,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 / GDPR) καθώς και την ελληνική σχετική νομοθεσία (N.4624/2019) όπως κάθε φορά ισχύουν για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών του «Σύστηματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων (ΣΔΟΠΣ)». Ειδικότερα τα αιτούμενα Δεδομένα εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) καθώς και μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (ΑΦΜ, ΔΟΥ),
2. στοιχεία Οικονομικών συναλλαγών με τον Δήμο (στοιχεία οφειλών, πληρωμών , ειδοποιητήρια Λογαριασμών),
3. πληροφορίες επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, e-mail)
Ο Δήμος, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα σε τρίτο νομικό πρόσωπο (εταιρία πληροφορικής) που φιλοξενεί στο Κέντρο Δεδομένων του το ΣΔΟΠΣ και έχει την ιδιότητα του Εκτελούντα Επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος παραμένει υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και έχει ορίσει τα επιμέρους στοιχεία επεξεργασίας του τρίτου νομικού προσώπου. Ο Δήμος έχει υπογράψει ειδική σύμβαση με τον τρίτο στον οποίο έχει αναθέσει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Ο Δήμος έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό του την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η εν λόγω επεξεργασία να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ